PMI FSDC3216 PMI丝杠滚珠型号 产品参数

PMI FSDC3216 PMI丝杠滚珠型号

尺寸 单位:mm

丝杠轴外径
32
导程
16
丝杠轴底径
滚珠节圆直径
钢球直径
5.556
精度等级
螺母直径
55
法兰直径
87
螺母长度
107
螺母安装 PCD
72
额定动负载 CaN
4860
额定静负载 C0aN
13280
有效圈数
5
法兰盘宽度
69
法兰安装孔通孔直径
9
法兰安装孔沉孔直径
法兰安装孔沉孔深度
轴向刚度 KNm
79
PMI FSDC3216 PMI丝杠滚珠型号此型号部分数据来源于PMI FOIC2504-4 pmi滚珠丝杠选型